Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

15. 9. 2016

ŠKOLNÍ ŘÁD

mateřské školy Předměřice n/J

 

 

 

 

Č. j. : /2016

Vypracovala: Landová Marie

Ped. rada projednala šk. řád dne: 30. 6. 2016

Školní řád nabývá platnosti: 1. 9. 2016

 

 

 

Na základě ustanovení §30, odst.1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 

 

Školní řád je první soubor psaných pravidel, první zákon, se kterým se děti setkávají. Není formalita, ale jeden z velmi významných nástrojů skutečné demokratické výchovy ve škole.

 

 

Děti a jejich zákonní zástupci jsou se školním řádem prokazatelně seznamováni prostřednictvím učitelů. Školní řád je zveřejněn a zpřístupněn ve společných prostorách školy.

 

 

 

1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolního vzdělávání

 

 • seznamovat děti s přírodou a přírodními jevy, navazovat na jejich poznatky a znalosti z oblasti zemědělství, práce na poli, zahradách a tyto znalosti dětem upřesňovat a rozšiřovat

 • vnímat okolní svět všemi smysly /teoretické i praktické poznávání/

 • ekologie – ochrana přírody, prakticky prováděna ve svém okolí

 • mravní základ u dětí – vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi – vlastnosti, které by každé dítě mělo mít, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa

 

 

2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

2.1.Dítě má právo:

 

 • na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností a zaručující optimální rozvoj jeho osobnosti

 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

 • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů

 • užívat spontánně celé prostředí za předpokladu dodržení domluvených pravidel

 

2.2. Povinnosti dítěte

 

 • všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou

 • nenosí do MŠ cenné věci, věci které by ohrozily zdraví dítěte nebo i ostatních dětí

 • odpovídá za hračky které si donese z domova

 • při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem

 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno

 • řídit se pokyny učitelek

 

 

2.3. Práva zákonných zástupců

 

 • seznámit se se základními materiály školy

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • po dohodě s učitelkou být přítomní výchovným činnostem ve třídě

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 • na individuální adaptační řízení

 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo řediteli školy

 

 

2.4. Povinnosti zákonných zástupců

 

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno

 • při nástupu nového dítěte do MŠ předat ve stanoveném termínu vedoucí učitelce správně vyplněný evidenční list

 • před nástupem dítěte do MŠ zajistit prostřednictvím dětského lékaře údaje o zdravotním stavu dítěte a potvrzení o pravidelném očkování

 • nahlásit v MŠ každou změnu ve všech uvedených údajích

 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • omluvit neprodleně nepřítomnost dítěte a ohlásit výskyt infekčního onemocnění

 • zaplatit ve stanoveném termínu poplatek za předškolní vzdělávání a stravné

 • předat dítě osobně učitelce

 • písemně pověřit jinou osobu k vyzvednutí dítěte

 

 

3. Spolupráce se zákonnými zástupci

 

Cílem naší spolupráce je jednotné vzájemné výchovné působení rodiny a MŠ na dítě. Zákonný zástupce má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích a rozvoji

 • ve vztahu pedagog – rodič musí panovat naprostá důvěra a pokud ne je nutné společnými silami – porozuměním, ochotou spolupracovat, otevřeností ji nastolit

 • pedagogové informují rodiče o zdarech i nezdarech dítěte, společně pak hledají řešení k zlepšení

 • veškerá jednání s rodiči musí probíhat ohleduplně a diskrétně, musí být zachována diskrétnost

 • pomáháme rodičům s výchovou dítěte, nabízíme možnosti řešení a doporučujeme odborné řešení

 

 

4. Přijímání dětí do mateřské školy

 

 • zápis do mateřské školy probíhá vždy po zápisu do základní školy – květen

 • oznámení o zápisu je vyvěšeno v MŠ a ZŠ, na internetu, vyhlašuje se místním rozhlasem

 • k docházce jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a na druhém místě děti ve věku 5 – 3 let rodičů s trvalým pobytem v Předměřicích n/J

 • při rozhodování o přijetí se postupuje pouze podle data narození až do naplnění schválené kapacity

 • děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita dovolí

 • rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se vydává do 30 dnů po zápisu

 • přijato může být dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

 • při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí učitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ a zároveň dohodne rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ

 

 

5. Provoz mateřské školy

 

 • provoz MŠ je od 6.15 hod do 15.45 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě kdykoliv dle potřeby rodiny

 • dítě musí být učitelce předáno osobně! V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy

 • učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě rodičům nebo zástupcům předají. Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ

 • zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání. Vystavené písemné pověření podepsané zákonným zástupcem dítěte předají zákonní zástupci učitelce

 • rodiče jsou povinni dítě vyzvednou včas tj. odchod z mš nejpozději v 15.45 hod

 • v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli

 • rodiče jsou povinni oznámit škole ústně nebo telefonicky nepřítomnost dítěte

 • informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách a internetových stránkách mateřské školy

 • stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ je možno doručit poštou, osobně nebo emailem ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí

 • dítě do MŠ potřebuje – sportovní oblečení na pobyt venku, přezůvky, pyžamo, cvičky, náhradní spodní prádlo a ponožky

 • rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí rodiče tuto skutečnost neprodleně MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu

 • při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ /teplota, zvracení, bolesti/ budou rodiče telefonicky informování a vyzvání k zajištění další zdravotní péče o dítě

 

6. Provoz MŠ v době prázdnin

 

 • provoz MŠ o hlavních prázdninách bude přerušen vždy od 3. týdne v měsíci červenci a celý měsíc srpen

 • provoz školy bude dále přerušen po dohodě se zřizovatelem v době vánočních prázdnin v měsíci prosinci, v době jarních prázdnin a velikonočním pátku

 • provoz v době vedlejších prázdnin se uskuteční pouze pro předem přihlášené děti zaměstnaných rodičů při minimálním počtu 10 přihlášených dětí

 

 

7. Úplata za předškolní vzdělávání

 

 • stanovení úplaty za vzdělávání a její úhrada se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 43/2006 Sb.,

 • úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba pro rodiče povinná, opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu MŠ a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ

 • úplata je splatná do 15. dne kalendářního měsíce

 • zákonný zástupce zaplatí částku na účet školy

 • vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně

 • při odložené školní docházce děti opět školné zaplatí

 

 

8. Školní stravování

 

 • úhrada za školní stravování je splatná také do 15. dne měsíce

 • dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim /čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje/. Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně

 • přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 13.00 hod

 • při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.00 hod, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit

 • odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo osobně u učitelky

 • neodhlášené obědy propadají

 

 

9. Vnitřní denní režim mateřské školy

 

 • MŠ je jednotřídní, do třídy se zařazují děti ve věku 3 – 7 let

 • předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP. Režim je pouze orientační, činnosti a jejich rozvržení se plně podřizuje potřebám dětí a situaci v té době

 • 6.15 hod příchod dětí do školky, ranní hry, individuální péče, jazyk. chvilka

 • 8.00 hod ranní pohybové cvičení

 • hygiena, svačina, příprava na zájmovou činnost

 • zájmová činnost

 • 9.30 hod příprava na pobyt venku, pobyt venku

 • 11.30 hod hygiena, odpočinek, náhradní program pro děti které nespí

 • hygiena, odpolední svačina

 • 14.30 hod odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí ve třídě, venku

 

 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

 • z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠ povinnost poučit dítě o vhodném chování v prostředí MŠ i na akcích mimo ní. Jestliže se i přesto chová dítě tak, že ohrožuje zdraví své, spolužáků i jiných osob, má škola právo omezit dítě z účasti na školních akcích

 • poučení dětí provádí škola přiměřeně věku a dokladem o provedeném poučení je záznam v přehledu výchovné práce

 • za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovní školy a to od doby převzetí dítěte od jejich zákonného zástupce až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jim pověřené osoby

 • rodiče zodpovídají za bezpečnost vlastních dětí při společných akcích v provozní době školy /posezení s rodiči, tvořivé dílny/

 • rodiče odpovídají za to, co mají děti v šatně, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci /ostré předměty, léky/

 • rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci /šperky, knížky, hračky/, které si dítě bere s sebou do školy a které mohou zapříčinit úraz dítěte

 • budova MŠ je k zajištěná bezpečnostním zavíráním a do prostor MŠ se musí každá návštěva ohlásit /zvonek, telefon, otevření/

 • při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled

 

 

11. Záznam o školním úrazu, evidence úrazů

 

 • všichni zaměstnanci jsou povinní okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce

 • ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu

 • všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů

 

 

12. Ochrana před sociálně-patologickými jevy

 

 • důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drog, alkoholu, kouření, vandalismu a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlena pozitiva zdravého životního stylu

 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních

 • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagog. pracovníky a zákonnými zástupci

 

 

13. Ochrana majetku

 

 • děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagog. pracovníci, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy

 • v případě poškození bude tato záležitost projednána s rodiči a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu

 • po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinní chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy

 

 

14. Ukončení vzdělávání v MŠ

 

Ředitel MŠ může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte ukončit jeho docházku jestliže:

 1. dítě není po dobu delší než dva týdny omluveno

 2. zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla tohoto školního řádu

 3. lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním

 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v MŠ nebo platbu za školní stravování ve stanoveném termínu a dohodne-li si s ředitelem jiný termín a ten následně nedodrží

 

 

15. Závěrečné ustanovení

 

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro pedagogy, zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy.

 

Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a je účinný od 1. 9. 2016

Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ

 

 

 

s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

 

 

V Předměřicích n/J 30. 8. 2016

 

 

 

 

 

Mgr Jiří Horák, ředitel ZŠ a MŠ